top of page

Frågor och Harriet Wallbergs svar

Här hittar du frågor som ofta ställs om Harriet Wallbergs roll i och syn på Macchiariniaffären, samt hennes svar på dessa frågor.

 

Vilka är dina främsta tankar kring Macchiariniaffären?

Jag tänker framför allt på de tre patienter som drabbades och nu är avlidna, samt på deras anhöriga. Det är fruktansvärt att Paolo Macchiarini kunde genomföra dessa operationer utan att någon i tid insåg vad han höll på med, säger Harriet Wallberg.

 

Hade du något ansvar för det som hände?

– Jag har gjort flera misstag under min karriär och har verkligen rannsakat mig själv när det gäller Macchiariniaffären. Men i detta fall ser jag inte att jag kunde ha gjort något annorlunda. Tvärtom gjorde jag det jag kunde utifrån den information som då fanns tillgänglig, säger Harriet Wallberg.

 

Vad tycker du om hur KI tillsatte en utredning?

– Jag tycker det är bekymmersamt att KI:s styrelse på egen hand författade direktiven till utredningen och också själva valde sin utredare, Sten Heckscher. Det gav inte förutsättningar för en oberoende utredning, säger Harriet Wallberg.

 

Vad tycker du om utredningens slutsatser?

– Resultatet av att utredningen var styrd redan från början blev tyvärr att fakta mörkades, felaktiga slutsatser drogs och att en syndabock långt från nuvarande ledning utsågs. När det gäller de anklagelser som riktades mot mig så bygger utredningens slutsats om att jag begick stora fel vid rekryteringen av Paolo Macchiarini på flera felaktiga påståenden, säger Harriet Wallberg.

 

Vad hade du för roll i rekryteringen av Paolo Macchiarini?

– Jag skrev under anställningsavtalet eftersom det alltid är rektor som skriver under anställningsavtal för professorer och gästprofessorer. I övrigt hade jag ingen roll i rekryteringen. Hela anställningsförfarandet sköttes enligt regelverket av prefekten på institutionen, säger Harriet Wallberg.

 

Vad tycker du om KI:s hantering av utredningens slutsatser?

– Jag och Kristina Appelqvist kan i vår bok om Macchiariniaffären visa att personer i KI:s högsta ledning var medvetna om felaktigheterna i rapporten. Trots det har ledningen inte offentligt medgivit detta eller tagit avstånd från rapporten. Det tycker jag är allvarligt, säger Harriet Wallberg.

 

Vad är din främsta känsla kring KI:s agerande?

– Jag är mycket bekymrad över att ett svenskt universitet medvetet missleder allmänheten och sprider osanningar. Ett universitet ska stå för sanning, fakta och vetenskap. Det är själva grundbulten i den verksamhet som bedrivs vid våra lärosäten, säger Harriet Wallberg,

 

Önskar du fortfarande att KI ska agera på något sätt?

– Jag har kanske inte längre så stora förhoppningar. Med det sagt så har KI fortfarande möjlighet att erkänna felaktigheterna i Sten Heckschers rapport och tillsätta en ny utredning som kan ge en mer korrekt historiebeskrivning. Det skulle vara bra för förtroendet för KI och i förlängningen också för förtroendet för forskningsinstitutioner generellt, säger Harriet Wallberg.

Hur har det som har hänt påverkat dig?

– Jag har varit ledsen över att så många människor farit illa i den här historien, inte minst patienterna, de anhöriga och visselblåsarna. För mig personligen var det tungt att pekas ut som skyldig till något som jag själv inte tyckte att jag bar skuld för. Och så var det en ledsam insikt att det kan gå till så här i det offentliga Sverige, säger Harriet Wallberg.

Läs mer om Macchiariniaffären i Harriet Wallbergs bok "När lögnen blir sanning".

bottom of page